Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan het Wijnreder Media WK Voetbalspel, de website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Deelname aan het Wijnreder Media WK Voetbalspel

1.1Je kunt per email adres één gebruikersaccount aanmaken.
1.2Je mag per persoon één gebruikersaccount aanmaken. Doe je toch vaker mee of geef je onjuiste persoonsgegevens op dan behoud Wijnreder Media zich het recht voor om je uit te sluiten van deelname en/of het het winnen van prijzen.
1.3Je mag geen gebruikersaccount aanmaken op naam van een ander persoon.
1.4Te winnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingeruild worden voor een andere prijs of contant geld.
1.5Wijnreder Media neemt telefonisch of per email contact op met de prijswinnaars.
1.6Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Be√ęindiging deelname

2.1Wijnreder Media is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het spel geheel of gedeeltelijk stop te zetten.
2.2Wijnreder Media is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de toegang tot een gebruikersaccount te blokkeren of iemand van deelname uit te sluiten. Bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van de algemene voorwaarden.

Taalgebruik

3.1Je mag geen aanstootgevende namen gebruiken bij het aanmaken van jouw gebruikersaccount en eigen competitie.
3.2Je kunt als deelnemer aan het Wijnreder Media WK Voetbalspel berichten versturen of publiceren. Je gaat ermee akkoord dat je alleen berichten verstuurt of publiceert die correct en niet in strijd met de fatsoensnormen zijn.
3.3Het gebruiken van ongepaste of beledigende taal of elke vorm van seksuele of racistische opmerkingen heeft tot gevolg dat je gebruikersaccount wordt geblokkeerd en dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.

Privacy

4.1Bij het aanmelden vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de richtlijnen in de Europese privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
4.2De gegevens worden gebruikt om je toegang te geven tot het Wijnreder Media WK Voetbalspel en om contact met je op te nemen als je één van de prijswinnaars bent.
4.3Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.
4.4Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord en daarmee voor alles wat er gebeurt met jouw gebruikersaccount.
4.5Weet je jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam niet meer dan kun je met behulp van je emailadres op de website jouw gebruikersnaam en/of een nieuw wachtwoord opvragen. We behouden ons het recht voor om je de toegang tot het Wijnreder Media WK Voetbalspel te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaats kan gaan vinden.
4.6Het is mogelijk om via de website je persoonsgegevens in te zien en daarin wijzigingen aan te brengen als deze niet juist of onvolledig zijn vermeld. Als je jouw emailadres wilt wijzigen zul je dat per email moeten aanvragen.
4.7Wie verwijderd wil worden uit het databestand van het Wijnreder Media WK Voetbalspel kan dit per email kenbaar maken. In dat geval zullen je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Intellectuele eigendomsrechten

5.1De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Wijnreder Media of de betreffende rechthebbende.
5.2Je mag de informatie op de website niet aanpassen, kopi√ęren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen.
5.3Je mag geen ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de computersystemen en de databases van Wijnreder Media.

Informatie van derden

6.1De op website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, waaronder - maar niet uitsluitend - berichten en reacties van deelnemers, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wijnreder Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.
6.2Sommige links op de website leiden naar bronnen die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover Wijnreder Media geen gezag of controle heeft. Wij accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op en de beschikbaarheid van die servers.
6.3Je bent zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van informatie, producten en diensten die door ons of door derden op de website worden aangeboden. Wijnreder Media is geen partij, of verantwoordelijk voor, transacties tussen jouw en derde partijen.

Beperkte garantie en aansprakelijkheid

7.1Wijnreder Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Wijnreder Media WK Voetbalspel, bereikbaarheid van de website, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, informatie die is toegevoegd door derden alsmede via de website ter beschikking gestelde bestanden.
7.2Emails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wijnreder Media staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden emails of voor tijdige ontvangst ervan.
7.3Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de service niet zal worden onderbroken en dat de bestanden die via de website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.